Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CÔNG VĂN SỐ 131/VHTT VỀ VIỆC TUYÊN TRUYỀN GIẢI THƯỞNG SÁNG TÁC VĂN HỌC NGHỆ THẬT, BÁO CHÍ VỀ ĐỀ TÀI HẢI QUÂN

19-05-2020 14:54

Công văn số: 131/ VHTT, ngày 11/5/2020 về việc tuyên truyền Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân

/documents/683445/0/131.pdf/14f599c7-b2ab-4db9-9fc8-1199aae39944

Tệp đính kèm /documents/683445/0/kem+Q%C4%90+4414.pdf/68fbb71b-01e3-4cfa-9efd-fd8a87b27b5e