Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                                   

Họ tên: Trương Văn Vựng

Email : truongvungphudinh@gmail.com

Ngày sinh : 11/21/1979

Số điện thoại : 0977615319

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

Tư pháp 

                         

Họ tên :Lường Văn Trường

Email :luongtruongtppd@gmail.com

Ngày sinh : 6/10/1905

Số điện thoại : 0977831936

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                          

Họ tên :Trần Thị Nguyệt

Email :nguyetvp86phudinh@gmail.com

Ngày Sinh : 12/30/1986

Số điện thoại:0968194268

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                          

Họ tên :Lý Hoàng Huy

Email :lyhoanghuy1980@gmail.com

Ngày Sinh : 6/2/1980

Số điện thoại:0975127587

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                       

Họ tên: Ma Đình Chung

Email :chungdinhhoa@gmail.com

Ngày sinh :6/6/1905

Số điện thoại : 0984319897

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                      

Họ tên :La Thị Thủy

Email :lathuy24111989@gmail.com

Ngày Sinh : 11/24/1989

Số điện thoại:01675285950

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                               

Họ tên :Mai Doãn Tăng

Email :tanggiaminh@gmail.com

Ngày Sinh : 5/31/1905

Số điện thoại:1686489988

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Địa chính - xây dựng

                   

Họ tên: Ma Đình Chung

Email :chungdinhhoa@gmail.com

Ngày sinh :6/6/1905

Số điện thoại : 0984319897

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                    

Họ tên :La Thị Thủy

Email :lathuy24111989@gmail.com

Ngày Sinh : 11/24/1989

Số điện thoại:01675285950

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                

Họ tên: Ma Đình Chung

Email :chungdinhhoa@gmail.com

Ngày sinh :6/6/1905

Số điện thoại : 0984319897

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                          

Họ tên: Lại Văn Trọng

Email :ductrongpd@gmail.com

Ngày sinh :10/16/1971

Số điện thoại :0972996988

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4612

Tổng truy cập: 1028980